Få dybere indsigt i fordele og risici ved ejendomsinvestering

Investering i boligudlejningsejendomme har historisk været en god investering.

I dag er det mere relevant end nogensinde før pga. bankernes negative renter, og usikkerhed på værdipapirmarkeder.

Din tryghed som investor er vigtig for os

Lavt renteniveau

Billig, fastforrentet, lang finansiering contra det overskud, som ejendommens drift giver, gør investeringen attraktiv

Mulighed for løbende udlodning

Stabile lejeindtægter sikrer en et driftsmæssigt overskud, der udloddes fra første driftsår 

Stabilt afkast

En investering i et ejendomsprojekt, med fastlåst lang rente kan over investeringsperioden slå værdipapirer og andre pengeanbringelser. Du undgår negative renter i banken

Gode grunde til, at ejendomsinvestering er attraktivt

Positivt afkast

Den gennemsnitlige årlige forrentning af dine investerede midler er på minimum 7 % samtidig med at du løbende får udbytter

Risikospredning

Ved at købe en mindre andel af en ejendom får du over tid mulighed for at investere i flere forskellige ejendomme med forskellige beliggenheder og dermed sprede din risiko. Samtidig er det et supplement til værdipapirer og andre typer investeringer, som gør din investeringsportefølje bredere

Lavere risiko

Ved at investere sammen med andre undgår du at investere i en enkelt ejendom, som ofte er en større investering og risiko 

Upside på værdistigning

Investering i ejendomme er traditionelt en værdifast og inflationssikker investering. I de rette ejendomme skabes en god opsparing ved driftsoverskud og løbende afdrag på gælden. FairPart medregner ikke værdistigningen i budgetterne.

Nem og enkelt

Vi klarer det hele. Du slipper for arbejdet med indkøb af ejendomme, administration og udlejning

Attraktiv investering

Det er en god investering pga. det historisk lave renteniveau og en attraktiv realkreditbelåning. Dette gør det muligt at opnå en god forrentning af den investerede kapital. Flere institutionelle investorer som pensionskasser, banker og forsikringsselskaber placerer en stigende del af deres samlede portefølje i ejendomsinvestering af netop samme årsager.

 

Din risiko ved investering i ejendomme

Investering i ejendomme er som ved andre investeringsformer forbundet med en risiko.

Gode råd til dig som investor er at du vurderer om:

  • ejendommens værdi er realistisk og på et fair niveau ift. kvalitet og perspektiv
  • de budgetterede forudsætninger er i overensstemmelse med dine egne forventninger

Sammenhold altid risikoelementerne med afkastmulighederne.

Risikofaktorer

Lejeindtægten

Driftsbudgettet tager udgangspunkt i det, der på tidspunktet for udarbejdelsen er rimeligt i forhold til sammenlignede priser på andre tilsvarende boliger.  

Generelt er risikoen at hvis efterspørgslen falder, så stiger tomgangen. Ellers må lejen sættes ned, og det vil det påvirke driften i selskabet. 

I driftsbudgetterne reguleres den årlige leje i forhold til Netto Pris Indekset (NPI). Udvikler NPI sig lavere end det forventede, vil lejeindtægterne falde. Stiger NPI mere end forventet, vil det modsat betyde højere lejeindtægter. 

 

Udbytter

Finansieringskilden skal årligt godkende udbetaling af de budgetterede kontante udbytter.

Udvikler driften sig dårligere end forventet, kan de kræve, at årets overskud går til nedbringelse af gælden i stedet for. 

FairPart er registreret som alternativ forvalter af investeringsfonde (FAIF) hos Finanstilsynet.

Der er investors garanti for kontrol og gennemsigtighed i vores aktiviteter.   

 
Lov
Inkluderet

Det er os pålagt at arbejde efter interne procedurer for opfyldelse af loven om hvidvask. Det er samtidig et krav at indberette om vores aktiviteter til Finanstilsynet hvert år. Vi skal til hvert udbudt projekt udarbejde en beskrivelse af hvilken risikoprofil den enkelte AIF (ejendomsprojekt) har. Den såkaldte PRIIP-erklæring bidrager til større gennemsigtighed ift. risikovurderingen af investeringen. Læs mere her: https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/EU-lovsamling/Retsakter/PRIIP.