FairPart-processen

- Din tryghed for en solid investering

Hos FairPart ønsker vi kun at udbyde
investeringsprojekter, der bygger på
et solidt grundlag, og hvor alle
involverede parter oplever en fair behandling.

Derfor har vi udarbejdet en fast proces, der opstiller rammerne for vores investeringer, fra indledende identifikation og screening af potentielle projekter til afsluttende exit efter en 10-års investeringsperiode.

Læs mere om hvert enkelt trin i processen længere nede på siden.

For at sikre, at din investering er succesfuld, gennemfører vi en grundig præscreening af potentielle ejendomme og deres potentiale som investering.

Ved enhver vurdering af en potentiel ejendom vægter vi følgende højt:

 • Udbudsprisen og perspektivet for værdistigning
 • Beliggenheden og bygningens tilstand
 • Udlejningspotentiale
 • Afkastmuligheder kontra risiko
 • Finansieringspakken og hæftelser
 • Følsomhed ift. tomgang og lejeniveau

Den grundlæggende forudsætning for, at projektet præsenteres som en mulig case, er, at det er økonomisk attraktivt, både ift. driftscase og ift. værdistigning og afkast.

Når et projekt er udvalgt som en god investering, udarbejder vi en præsentationsbrochure, som giver et overordnet overblik over ejendommen og investeringen. Denne brochure sendes til tidligere investorer og vores interesseliste.

Herefter afholdes individuelle møder med interesserede investorer, hvor du præsenteres for projektet i flere detaljer.

Målet med mødet er:

 • Præsentation af FairPart
 • Dialog om dine ønsker til investering, risiko og afkast
 • Præsentation af projektet
 • Afklaring af dine muligheder med investeringen – er der et match mellem projektet og dine forventninger?
 • Næste step – herunder om dine rådgivere skal gennemse projektet.

Finder du investeringen attraktiv, kan du reservere din ønskede andel.

Du kan investere både som privatperson, gennem et selskab eller med pensionsmidler. Vi udbyder andele svarende til min. 10% af den samlede investering.

Få mere viden om investeringstyper og selskabsformer, herunder skatteforhold her

 

For at give dig maksimal sikkerhed for et solidt investeringsgrundlag får vi altid vores projekter vurderet og kvalitetssikret af uvildige rådgivere.

Dette omfatter en ekspertvurdering af:

 • Ejendommens lejeniveau (Er det vurderet realistisk?)
 • Ejendommens tekniske tilstand (Dette er en vurdering af ejendommens stand – Er der skjulte fejl og mangler?)
 • Økonomiske beregninger (Er de korrekte og realistiske?)
 • Juridiske dokumenter og retslige forhold (Er alle detaljer kortlagt og korrekt beskrevet?)
 • Vedligeholdelsesudgifter (Er de realistiske?)

Vi anvender følgende uvildige rådgivere:

Revisionsfirmaet BDO, Aalborg

Revisor vurderer det økonomiske materiale, der ligger til grund for prospektmaterialet, herunder hvorvidt budgetforudsætningerne og sammenhængen mellem beregninger og forudsætninger er anvendt korrekt. Revisor vurderer dokumentationen i materialet og de skattemæssige forhold baseret på gældende lovgivning.

Revisorerklæringen, som indgår i prospektmaterialet, skal bekræfte, at der ikke er anledning til bemærkninger.

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup, Aalborg

Advokaten gennemgår de aftaleretlige og juridiske materiale som vedtægter, servitutter og andre byrder og rettigheder, der påhviler ejendommen. Advokaten sikrer, at alle oplysninger er korrekt gengivet i prospektmaterialet.

Den afsluttende advokaterklæring skal bekræfte, at gennemgangen ikke har givet anledning til bemærkninger.

Arkitekfirmaet Nord

Byggeteknisk rådgiver gennemfører en grundig, teknisk due diligence af ejendommen med anbefaling til udbedringer.

Alle kommentarer og anbefalinger vil fremgå af tegningsmaterialet.

Forskellige uvildige erhvervs- og ejendomsmæglere

Vi bruger forskellige uvildige erhvervs- og ejendomsmæglere til at udarbejde en vurdering af købspris og lejeniveau.

Begge dele vedlægges i tegningsmaterialet.

 

Når det endelige prospekt for projektet er udarbejdet, fremlægger vi det for dig, så du kan tage din endelige beslutning om, om du ønsker at investere, på et veloplyst grundlag.

Beslutter du dig for investering, skal der udfyldes og indsendes en tegningsaftale.

Når projektet er fuldtegnet, gennemføres handlen:

 • Du skal indbetale halvdelen af det investerede beløb.
 • Op til datoen for ejendommens overtagelse skal resten af beløbet indbetales.
 • Du skal indsende kopi af ID-papirer mv. til brug for finansieringskilderne.
 • Når selskabet overtages, oprettes du i det offentlige ejerregister.
 • Købesummen betales, og realkreditlån hjemtages.
 • Du får adgang til portalen Betterboard, hvor al kommunikation mellem os og investorer foregår i et sikkert system (se step 5).
 • Ved første ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af min. 3 investorer.

FairPart varetager administration fra overtagelsesdagen, typisk på en 5-årig aftale. Herefter kan I som investorer vælge en anden administrator, hvis I ønsker det. Forlængelse med FairPart kan naturligvis aftales, så vi varetager selskabsadministrationen fra start til slut.

Selskabsadministrationen omfatter:

 • Bogføring og kontrol for selskabet
 • Udarbejdelse af budgetter for selskaber
 • Betaling af selskabets udgifter, fx finansieringsudgifter
 • Anbringelse af likvide midler
 • Budgetkontrol hvert kvartal
 • Kommunikation med långivere
 • Overvågning af lån og låneomlægning
 • Løbende dialog med investorer*
 • Udarbejde bilag til selvangivelsen
 • Udarbejdelse af regnskab
 • Likviditetsstyring
 • Indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger samt udarbejdelse af referater
 • Bistand ved evt. anpartsoverdragelser
 • Kontakt til offentlige myndigheder og forretningspartnere, herunder indberetninger

*Den løbende dialog med dig som investor foregår via portalen ”Betterboard”. Det er et GDPR-sikkert system, hvor du modtager alle relevante informationer elektronisk. Du får en personlig adgang, og vi sørger for, at du kan tilgå alle relevante dokumenter. Her modtager du information om selskabets opstartsfase, investorkreds og årlige regnskaber.

For at fremtræde professionelt og sikre, at lejerne får en fair, god og tryg oplevelse, anvender vi altid professionelle ejendomsadministrationsselskaber til at håndtere den daglige drift af vores ejendomme.

Dermed sikrer vi, at lejerne føler sig godt behandlet, så ejendommene – og investorkredsen som ejere – altid har et godt omdømme, som tiltrækker attraktive lejere og dermed mindsker risikoen for tomgang.

Ejendomsadministrationen tager sig af:

 • Fremvisninger og dialog med lejere
 • Fraflytningssyn og flytteafregninger
 • Iværksættelse og kontrol af vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejde
 • Anmeldelse og håndtering af forsikringsskader
 • Kontakt til offentlige myndigheder vedr. lejemålene
 • Opkrævning af leje, forbrugsafgifter og andre ydelser ift. lejerne, herunder lejereguleringer
 • Udfærdigelse af lejekontrakter

FairPart lægger stor vægt på gode personlige relationer og åbenhed. Som investor inviteres du altid til den årlige generalforsamling, hvor årsregnskabet aflægges, og du har mulighed for at stille spørgsmål. Generalforsamlingen omfatter en netværksdel med et socialt arrangement, hvor du kan lære os og de andre investorer bedre at kende.

Som investor har du desuden fortrinsret og anvisningsret til ledige lejemål i den ejendom, du er investor i. Der kan anvises til familie og bekendte, og retten er gældende i fem dage.

Exit fra investeringen kan foregå på to måder, enten individuelt, hvor du sælger din andel, eller fælles exit, hvor ejendommen sælges. I begge tilfælde kan du få rådgivning af os, så du får overblik over fordele og ulemper, før du tager beslutning om et evt. salg.

Individuelt exit (salg af din ejerandel)

 Du kan sælge din ejerandel på to måder:

 • Du kan selv finde en ny investor. Den mest anvendte og nemmeste måde er at kontakte medinvestorerne i selskabet, da en eller flere af de andre investorer ofte vil være interesseret i at overtage den udbudte aktie. Du står selv for kontrakten med køber og den efterfølgende overførsel af aktierne i samarbejde med din egen bank og købers bank.
 • FairPart kan hjælpe til med salget. Der aftales en kurs, som FairPart må sælge dine aktier til. FairPart har retten til at sælge aktierne i en nærmere aftalt periode.

Fælles exit (salg af hele ejendommen)

Som udgangspunkt skal du forvente en investeringshorisont på 8-10 år – det er dog muligt at foretage et salg af ejendommen tidligere, hvis markedet er positivt, og et salg er attraktivt ift. investorerne.

Oftest undersøger vi fra det 8. år, i samarbejde med investorkredsen, mulighederne for et strategisk exit. Vi fremlægger en mæglervurdering, og der tages stilling til på den årlige generalforsamling, om et salg ønskes. En beslutning om frasalg skal vedtages med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

 

 

INTERESSELISTE


Få direkte besked, når vi åbner for
investering i nye projekter.

 

Bliv skrevet op på
vores interesseliste i dag -->

 

Fair i navn og i handling

 

FairPart = Fremtidigt Afkast for Investorer med det
Rigtige match – i Partnerskab med andre