Fordele og ulemper for dig som investor, ved de forskellige investeringsmiljøer

Investering med selskabsmidler fra et A/S eller et ApS

 • Erhverves mindst 10% af ejerskabet i et A/S eller ApS, vil løbende udbytter og en gevinst ved salg være skattefri. Tilsvarende vil et tab ved salg ikke være fradragsberettiget
 • Erhverves mindre end 10% af ejerskabet i et A/S eller ApS, vil løbende udbytter være skattepligtige, og en gevinst ved salg vil være skattefri. Tilsvarende vil et tab ved salg ikke være fradragsberettiget
 • Erhverves andele i et K/S, vil andelen af overskuddet være skattepligtig. Andelen af et underskud vil være fradragsberettiget i anden indkomst i det investerende selskab

Investering med midler fra virksomhedsskatteordningen

 • Midler fra virksomhedsskatteordningen kan ikke anvendes til investering i A/S eller ApS
 • Erhverves andele i et K/S, vil andelen af overskuddet være skattepligtig. Andelen af et underskud vil være fradragsberettiget ved opgørelsen af den samlede virksomhedsindkomst efter virksomhedsskatteordningen og indgår derefter i den samlede skattemæssige overskudsdisponering

Investering med private, frie midler

 • Udbytter fra et A/S eller ApS vil være skattepligtige som aktieindkomst efter gældende skatteprocenter og beløbsgrænser
 • Gevinst ved salg vil blive beskattet som aktieindkomst. Et tab vil være fradragsberettiget som negativ aktieindkomst
 • Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem anskaffelsessum og salgssum
 • Hvis der erhverves andele i et K/S vil andelen af overskuddet være skattepligtig. Andelen af et underskud vil være fradragsberettiget ved opgørelsen af den samlede skattepligtige indkomst. Virksomhedsordningen vil kunne tilvælges i forbindelse med investeringen

Investering med pensionsmidler

 • Som udgangspunkt kan der ikke investeres i et K/S med pensionsmidler
 • Investering i A/S eller ApS kan være et godt middel til risikospredning af dine pensionsmidler
 • Kravet er at der skal være opsparet minimum DKK 500.000 i pensionsmidler i samme pengeinstitut
 • Investering via pensionsmidler skal mindst udgøre DKK 100.000, og ejerandelen af det selskab, der investeres i, må højst udgøre 25%
 • Ved investering af pensionsmidler i et A/S eller ApS er maksimeringsregel
  • 20% af pensionsformuen op til DKK 2 mio.
  • 50% af pensionsformuen i intervallet DKK 2-4 mio.
  • 75% af pensionsformuen over DKK 4 mio
 • Pensionsafkastskat er 15,3 % af såvel årets udbytte og kursgevinster. Hvert år, senest 1. december, skal investor give sit pengeinstitut oplysning om værdien af de unoterede aktier/anparter

Fordele og ulemper ved de forskellige selskabsformer

Aktieselskab (A/S)

 • Hæftelse begrænset til indskud. Selskabsformen er reguleret i Selskabsloven
 • Selvstændig skattesubjekt. Over-/underskud kan ikke anvendes i andre indkomster eller underskud
 • Pensionsmidler kan anvendes
 • Selskabsformen er den bedste, hvis hver investor ejer 10% eller mere 

Kommanditselskab (K/S)

 • Hæftelsen er begrænset til indskud eller i særlige tilfælde maksimalt til et yderligere beløb fastsat i vedtægterne. Det vil fremgå af tegningsmaterialet, hvis det er aktuelt.
 • Den personlige hæftelse, der knytter sig til kommanditselskaber, påhviler kun komplementaren. Komplementaren er et til formålet etableret anpartsselskab, som ejes af den samme ejerkreds som kommanditselskabet
 • Ikke selvstændigt skattesubjekt. Andel af over-/underskud medregnes i investors skattepligtige indkomst
 • Pensionsmidler kan ikke anvendeds
 • Typisk maksimalt 10 investorer